Program wykładów i ćwiczeń z przedmiotu:
Statystyka w badaniach zootechnicznych
dla studentów I semestru studiów niestacjonarnych drugiego stopnia
Kierunek:
ZOOTECHNIKA; Rok akademicki 2013/2014

Zjazd 1 (11 X 2013)
W: Wprowadzenie do statystyki matematycznej, podstawowe pojęcia.
Ć: Gromadzenie i wstępna obróbka danych przy pomocy arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

Zjazd 2 (25 X 2013)
W:. Oprogramowanie statystyczne SAS w opracowaniu eksperymentu naukowego.
Ć: Statystyka opisowa w SAS Enterprise Guide.

Zjazd 3 (15 XI 2013)
W: Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Teoria estymacji.
Ć: Badanie rozkładu zmiennej losowej. Wyznaczanie przedziałów ufności.

Zjazd 4 (22 XI 2013)
W: Hipotezy statystyczne.
Ć: Weryfikacja hipotez statystycznych dla jednej i dwóch średnich.

Zjazd 5 (6 XII 2013)
W: Analiza wariancji.
Ć: Kolokwium. Jednoczynnikowa analiza wariancji w programie EXCEL i SAS.

Zjazd 6 (20 XII 2013)
W: Model krzyżowy analizy wariancji.
Ć:
Wieloczynnikowa analiza wariancji. Testy wielokrotnych porównań.

Zjazd 7 (10 I 2014)
W: Analiza współzależności cech statystycznych.
Ć:
Obliczanie współczynników korelacji i regresji.

Zjazd 8 (24 I 2014)
W: Szeregi czasowe. Analiza danych jakościowych. Kolokwium z wykładów.
Ć: Budowanie modelu regresji wielokrotnej. Test chi2.

Zjazd 9 (31 I 2014)
W: Wybrane testy nieparametryczne dla dwóch i wielu próbek.
Ć: Weryfikacja hipotez statystycznych przy użyciu testów nieparametrycznych. Zaliczenie projektu.

LITERATURA
1.Dobek A., Szwaczkowski T., 2007. Statystyka matematyczna dla biologów. Wyd. AR w Poznaniu.
2.Internetowy Podręcznik Statystyki,
http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html
3.Kala R., 2005. Statystyka dla przyrodników. Wyd. AR w Poznaniu.
4.Koronacki J., Mielniczuk J., 2006. Statystyka dla studentów studiów technicznych i  przyrodniczych. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa.
5.Łomnicki A., 2007. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wyd. PWN, Warszawa.
6.Mądry W., 1996. Doświadczalnictwo rolnicze. SGGW, Warszawa.
7.Olech W., Wieczorek M., 2002. Zastosowanie metod statystycznych w doświadczalnictwie zootechnicznym. Wyd. SGGW, Warszawa.
8.Parlińska M., Parliński J., 2003. Badania statystyczne z Excelem. Wyd. SGGW, Warszawa.
9.Rószkiewicz M., 2002. Statystyka kurs podstawowy. Wyd. EFEKT Warszawa.
10.Lekcje on-line z SAS:
http://SAS On-Line Resources for Statistics Education
11.Snarska A., 2009. Statystyka, ekonometria, prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem. Wyd. Placet, Warszawa.
12.Żuk B., 1990. Biometria stosowana. PWN, Warszawa.