Program wykładów i ćwiczeń z przedmiotu:
Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku
dla studentów I semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia
Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA; Rok akademicki 2010/2011

WYKŁADY
 1. Wprowadzenie do statystyki matematycznej. Typy i układy doświadczeń.
 2. Wybrane elementy z zakresu obsługi pakietu statystycznego SAS.
 3. Wybrane rozkłady zmiennych losowych.
 4. Teoria estymacji i hipotezy statystyczne.
 5. Analiza wariancji jednoczynnikowa.
 6. Analiza wariancji wieloczynnikowa i testy wielokrotnych porównań.
 7. Analiza współzależności cech statystycznych.
 8. Analiza danych jakościowych.
 9. Testy nieparametryczne dla dwóch i wielu próbek.
 10. Szeregi czasowe. Zasady opracowywania wyników i danych z doświadczenia. 
 
ĆWICZENIA
 1. Gromadzenie i wstępna obróbka danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego EXCEL.
 2. Podstawowa charakterystyka statystyczna przy zastosowaniu SAS Enterprise Guide.
 3. Badanie normalności rozkładu. Wyznaczanie przedziałów ufności.
 4. Doświadczenia 2-grupowe.
 5. Kolokwium. Analiza zmienności prosta.
 6. Analiza zmienności złożona. Testy wielokrotnych porównań.
 7. Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji.
 8. Testy chi2 i miary na nim oparte.
 9. Kolokwium. Testy nieparametryczne dla dwóch i wielu próbek.
 10. Korelacja rang. Zaliczenie przedmiotu.

 

Pliki do ćwiczeń (skompresowane): bakterie.xls; dziecko100.xls; oczy2010.xls; roztocze.xls; kret_rozklad.xls; stopy.xls; babulice100.xls

ankieta2011L.xls;

Pliki z zagadnieniami teoretycznymi do ćwiczeń (wejściówki): 1, 2, 3, anova; KorelacjeRegresja, Test_chi2 ,

LITERATURA
 1. Dobek A., Szwaczkowski T., 2007: Statystyka matematyczna dla biologów. Wyd. AR w Poznaniu.
 2. Frątczak E., Pęczkowski M., Sienkiewicz K., Skaskiewicz K., 2005: Statystyka od podstaw z systemem SAS. Wersja 9.1. Wyd. SGH Warszawa.
 3. Internetowy Podręcznik Statystyki, http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html
 4. Kala R., 2005: Statystyka dla przyrodników. Wyd. AR w Poznaniu.
 5. Koronacki J., Mielniczuk J. 2006: Statystyka dla studentów studiów technicznych i przyrodniczych. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa.
 6. Łomnicki A., 2007. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wyd. PWN, Warszawa.
 7. Mądry W., 1996: Doświadczalnictwo rolnicze. SGGW, Warszawa.
 8. Olech W., Wieczorek M., 2002: Zastosowanie metod statystycznych w doświadczalnictwie zootechnicznym. Wyd. SGGW, Warszawa.
 9. Parlińska M., Parliński J., 2003: Badania statystyczne z Excelem. Wyd. SGGW, Warszawa.
 10. Rószkiewicz M., 2002: Statystyka kurs podstawowy. Wyd. EFEKT Warszawa.
 11. Lekcje on-line z SAS: http://SAS On-Line Resources for Statistics Education
 12. Snarska A., 2009. Statystyka, ekonometria, prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem. Wyd. Placet, Warszawa.
 13. Stanisz A., 1998: Przystępny kurs statystyki. StatSoft Polska, Kraków.
 14. Żuk B., 1990: Biometria stosowana. PWN, Warszawa.