Program wykładów i ćwiczeń z przedmiotu (.pdf):

Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku

dla studentów I semestru stacjonarnych studiów drugiego stopnia

Kierunek: Ochrona Środowiska

 

WYKŁADY

 1.  Wprowadzenie do statystyki matematycznej, podstawowe pojęcia.

 2. Typy i układy doświadczeń. Wybrane rozkłady zmiennych losowych.

 3. Teoria estymacji. Hipotezy statystyczne.

 4. Analiza wariancji jednoczynnikowa.

 5. Analiza wariancji wieloczynnikowa i testy wielokrotnych porównań.

 6. Analiza współzależności cech statystycznych.

 7. Analiza danych jakościowych.

 8. Wybrane testy nieparametryczne dla dwóch i wielu próbek.

 9. Szeregi czasowe.

 10. Zasady opracowywania wyników i danych z doświadczenia.

ĆWICZENIA

 1. Gromadzenie i wstępna obróbka danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

 2. Wprowadzenie do obsługi programu statystycznego STATISTICA PL. Podstawowa charakterystyka statystyczna.

 3. Badanie normalności rozkładu. Wyznaczanie przedziałów ufności. Wykres skrzynka z wąsami.

 4. Doświadczenia 2-grupowe.

 5. Kolokwium. Analiza zmienności prosta.

 6. Analiza zmienności złożona. Testy wielokrotnych porównań.

 7. Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji.

 8. Testy chi2 i miary na nim oparte.

 9. Kolokwium.Testy nieparametryczne dla dwóch i wielu próbek.

 10. Korelacja rang. Zaliczenie przedmiotu.