Statystyka w biologii

 

 

 

WYKŁADY

System Analiz Statystycznych -SAS.

Wprowadzenie do statystyki matematycznej, podstawowe pojęcia.

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Transformacje danych.

Teoria estymacji.

Typy i układy doświadczeń.

Weryfikacja hipotez statystycznych.

Analiza wariancji i testy wielokrotnych porównań

Współzależności między cechami.

Analiza regresji prostej oraz wielokrotnej.

Korelacja rang.

Analiza danych jakościowych.

Wybrane testy nieparametryczne.

Szeregi czasowe i prognozowanie.

Źródła informacji naukowej w sieci Internet.

 

ĆWICZENIA

SAS: biblioteki, importowanie danych, tworzenie nowych zmiennych i tabel.

SAS: operacje na tabelach.

Miary położenia i zmienności.

Badanie normalności rozkładu. Transformacje danych.

Doświadczenia 2-grupowe w układzie niezależnym i zależnym.

Analiza zmienności prosta.

Analiza zmienności złożona. Testy wielokrotnych porównań.

Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji.

Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji cd. Korelacja rang.

Statystyka chi2.

Testy nieparametryczne: Manna-Whitneya, Wilcoxona.

Wyszukiwania informacji naukowej w sieci Internet.